Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bokslut, bokslutsprognoser, delårsbokslut

Budget 2023

God ekonomisk hushållning.

Kommunallagen anger att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten vilket innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Det innefattar också att varje generation ska bära sina kostnader för den service som konsumeras och inte belasta kommande generation med kostnader. För att konkretisera en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om finansiella mål och mål för verksamheten.

Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning:

 1. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.
 2. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/invånare. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt.
 3. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:

Melleruds kommun

 • tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett social, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
 • är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en utvecklad samhällsservice och ökad attraktivitet
 • främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.

 

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 14 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till både balanskravet och de finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Mellerud.

Budgeten baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 22,60 kronor.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 96 mkr.

Större projekt:

 

 • Förskola Åsebro 4 mkr (totalt ca 6 mkr)
 • Köp av modulen Lundens förskola 6 mkr
 • Upprustning Skållerudshemmet 6 mkr
 • Konstgräsplan, gräs och belysning 4 mkr
 • Offentlig mark Sunnanå 10 mkr
 • Sanering ovidkommande vatten 7 mkr
 • Kretslopp Hunnebyn 10 mkr

 

Prognos 1 april 2022

För tredje året i rad beräknas ett högt resultat för Melleruds kommun. Årets resultat beräknas till 33 mkr, vilket är 16 mkr bättre än budget.

Största orsaken är att skatteintäkter och utjämningsbidrag fortsätter ha en gynnsam utveckling och ökar med + 6 mkr mer än budgeterat. Trots hög inflation beräknar nämnderna ett överskott på + 5 mkr. Orsaken är framförallt reserverade medel på förfogandeanslaget som kommunstyrelsen disponerar och försäljning av tomter. För pensioner, finansnetto och centrala poster beräknas en budgetavvikelse till +5 mkr. Detta överskott beror på ersättning för sjuklöner, tillfälligt minskade arbetsgivaravgifter och lägre räntekostnader.

Investeringarna beräknas till 142 mkr. Det är 13 mkr lägre än budget och förklaras av senareläggning av VA-projekt. Större investeringar i år sanering av ovidkommande vatten, överföringsledning Sverkersbyn/Mellerud och ny fjärrvärmepanna.

Bokslut 2021

Kommunens resultat för 2021 är mycket högt med 48 mkr, vilket är 31 mkr högre än det budgeterade resultatet. Den främsta orsaken är ett överskott av skatteintäkter med 17 miljoner kronor, som beror på en bättre utveckling av skatteunderlaget än budget. Konjunkturen har fått en bättre utveckling än förväntat trots pandemin. Resultatet motsvarar 7 % av kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag och uppnår därmed Kommunfullmäktiges resultatmål för 2021.

De starka resultaten för såväl 2020 som 2021, beror främst på en oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. Skatteintäkterna har ökat, betydligt mer än under ett normalår, vilket har varit omöjligt att förutse. Andra bidragande orsaker till det starka resultatet i kommunen är lägre efterfrågan av vissa verksamheter till följd av pandemin. Att kommunen nu tillfälligt har starka resultat gör inte att ekonomin på sikt har blivit bättre. De långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov och brist på arbetskraft kvarstår.

Årets investeringar uppgår till 48 miljoner kronor. Av dessa avser 18 miljoner kronor investeringar i VA-verksamhet, 14 miljoner kronor inom gatu-och parkverksamheten och 10 miljoner kronor inom fastighetsverksamheten. Några av de större investeringarna under 2021 var en ombyggnation av Fagerlids vård- och omsorgslokaler och sanering av ovidkommande vatten.

 

Mer information om finns att läsa i kommunens årsredovisning samt i nämndernas bokslut.

Sidan uppdaterades 27 juni 2022