Bokslut, bokslutsprognoser, delårsbokslut

Kommunens resultat för 2023

Kommunen redovisar ett bra resultat. Resultatet för 2023 är 21 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Den största orsaken är en bättre utveckling av skatteunderlaget än budgeterat. Det finns även tillfälliga poster som t.ex. elstöd som har bidragit positivt till resultatet. Även nämnderna redovisar sammantaget ett överskott mot budgeten. Resultatet motsvarar 2,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Kommunen erhåller skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunens skatteintäkter blev 5 miljoner högre i december än vad SKR:s prognos pekade på i oktober. Detta beror på att sysselsättningen i Sverige inte minskade som SKR beräknade under 2023, som i tidigare lågkonjunkturer.

Resultatet stärker kommunens ekonomi och kommunen har inte behövt låna lika mycket som budgeterat.

Investeringar 2023

Årets investeringsnivå var hög och uppgår till 93 miljoner kronor. Av dessa avser 34 miljoner kronor VA-verksamheten, 32 miljoner kronor inom fastighetsverksamheten och 11 miljoner inom gata-parkverksamheten. Några av de större investeringarna under 2023 var utbyggnad av förskola/skolan i Åsebro, ny konstgräsplan, utköp av Lundens förskolemoduler, sanering av ovidkommande vatten och överföringsledning Sverkersbyn/Mellerud.

Efter flera år med höga resultat i kommunen är det budgeterade resultat för 2024 betydligt lägre. Kommunens kostnader påverkas av höjda räntor och fortsatt höga pensionskostnader. Samtidigt innebär färre invånare lägre skatteintäkter och rådande lågkonjunktur medför en osäkerhet gällande skatteunderlagets utveckling. Kommunen har ett stort investeringsbehov som till viss del finansieras med nya lån. Melleruds kommuns budgeterade resultat för 2024 är + 1,6 miljoner kronor.

Sidan uppdaterades 24 juni 2024