X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bokslut, bokslutsprognoser, delårsbokslut

Prognos 1 april 2021

Årets resultat beräknas till 15 mkr, vilket är 5 mkr bättre än budget.

I budgetavvikelsen på +5 mkr ingår nämndernas underskott med -9 mkr. Nämndernas underskott vägs upp av skatteintäkterna kommer öka betydligt mer är förväntat, vilket medför ett överskott för skatter och bidrag på +13 mkr mot budget. För pensioner, finansnetto och centrala poster beräknas en budgetavvikelse till +1 mkr. Detta överskott beror på ersättning för sjuklöner för covid-19 och tillfälligt minskade arbetsgivaravgifter.

Investeringarna beräknas till 115 mkr. Det är 53 mkr lägre än budget och förklaras av senareläggning av VA-projekt samt att byggnation av Ängenäs särskilda boende blev billigare än beräknat. Större investeringar i år sanering av ovidkommande vatten, överföringsledning Sverkersbyn/Mellerud och ombyggnad av Fagerlids korttidsboende.

Bokslut 2020

Kommunens resultat för 2020 är positivt med 16 mkr, vilket är 3 mkr högre än det budgeterade resultatet. En stor del av överskottet är kopplat till tillfällig kompensation från staten mot bakgrund av Coronapandemin. Resultatet motsvarar 2,5 % av kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag och uppnår därmed Kommunfullmäktiges resultatmål för 2020.

Årets investeringar var på en mycket hög nivå och uppgick till 94 miljoner kronor. Den största investeringen under 2020 var byggnationen av det särskilda boendet Ängenäs. Andra stora investeringar som pågått under året var Strömbron i Håverud, sanering för ovidkommande vatten och VA-ledningar i Upperud.

Mer information finns att läsa i kommunens årsredovisning samt i nämndernas bokslut.

Sidan uppdaterades 27 oktober 2021