Bokslut, bokslutsprognoser, delårsbokslut

Kommunens resultat för 2022

Kommunen redovisar återigen ett år med starkt resultat. Resultat för 2022 är 52 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet. En av orsakerna är överskott av skatteintäkter, som beror på en bättre utveckling av skatteunderlaget än budget. Även nämnder redovisar ett överskott mot budget. Resultatet motsvarar 7,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Årets investeringar uppgår till 85 miljoner kronor. Av dessa avser 27 miljoner kronor VA-verksamheten, 23 miljoner kronor fjärrvärmeverksamheten och 21 miljoner kronor inom fastighetsverksamheten. Några av de större investeringarna under 2022 var ny panna inom fjärrvärmeverksamheten och sanering av ovidkommande vatten. Det starka resultatet har i år, liksom de två föregående åren, gjort det möjligt för kommunen att genomföra dessa investeringar utan att öka låneskulden vilket är positivt säger ekonomichef Elisabeth Carlstein.

Efter tre år med höga resultat i hela kommunsektorn kommer resultaten de kommande åren 2023–2024 att bli betydligt lägre. Kommunens kostnader påverkas av hög inflation, höjda räntor och framförallt kraftigt ökade pensionskostnader till följd av inflation och nytt pensionsavtal. Samtidigt som kommunen har ett stort investeringsbehov. Melleruds kommuns budgeterade resultat för 2023 är + 0,2 miljoner kronor.

Investeringar 2022

Årets investeringar beräknas till 95 miljoner kronor. Större investeringar är den nya fjärrvärmepannan Klacken, sanering av ovidkommande vatten och ombyggnation av Bergs lokaler för hemtjänst.

För 2023 är de ekonomiska förutsättningarna tuffare. Fortsatt hög inflation, stigande räntor, ökade pensionskostnader samtidigt som den samhällsekonomiska utvecklingen är osäker. Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste skatteunderlagsprognos visar att inflation, stigande räntor och ökade pensionskostnader får stor påverkan på kommunernas ekonomi och bedömningen pekar på en kraftigt försämrad ekonomi redan under 2023.

Sidan uppdaterades 14 november 2023