Synpunkter och klagomål

Smileys

Lämna dina synpunkter på Skola och utbildning

Enligt skollagen ska kommunen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (Skollagen 2010:800  4 kap. 8§). För att utveckla kvalitén i skolans verksamheter behöver vi få veta vad som är bra, och framför allt vad som kan bli bättre.

Lämna dina synpunkter och klagomål
Vänd dig i första hand till den person, enhet eller till den avdelning där synpunkten eller klagomålet hör hemma. Är det en fråga som är av betydelse för verksamhetens utveckling, så kan du skriva in det i formuläret nedan. Formuläret finns även som en blankett att få på respektive enhet.

Vad händer med dina synpunkter, klagomål och förslag?
När du fyllt i formuläret och klickar på Skicka, sänds dina synpunkter till kultur- och utbildningsförvaltningen. De synpunkter och klagomål som du lämnar in, diarieförs och utreds sedan av respektive verksamhet. Verksamhetens svar skickas till förvaltningschefen. Har du begärt svar, får du inom tio dagar besked om vad som sker i ditt ärende. Under semesterperioden kan det dock ta längre tid.
Dina synpunkter, inklusive dina personuppgifter registreras i vårt ärendehanteringssystem och blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänhet och massmedia kan begära att få ta del av din synpunkt, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material.
Du kan välja att inte uppge namn och adress, men då kan vi inte återkomma till dig med besked.

När du använder nedanstående formulär, sparas din dators IP-adress och ditt meddelande kan komma att diarieföras.

Sidan uppdaterades 20 december 2022