Kvalitetsredovisning

Verksamhetsbeskrivning
Nordalsskolan är en F-6 skola med cirka 300 elever. Vi har även en förberedelseklass som kommer att upphöra efter sommaren då eleverna beräknas gå ut i vanlig klass. Då kommer de nyanlända att istället få riktat stöd dels i klassrummet med språkassistenter samt nivåbaserad Sva undervisning. Vi kommer då att behöva tillsätta en person som kan undervisa i Sva då antalet Sva elever uppgår till 45 % av elevantalet. Detta är genomfört hösten 2017. Istället har vi skapat SvA grupper som är nivåanpassade för eleverna så att de får utmaningar utifrån rätt förutsättningar. I dagsläget finns 17 sådana SvA grupper.

På Nordalsskolan betonar vi vikten av att uttala positiva förväntningar på varandra och på eleverna för att skapa energi och motivation i skolarbetet. Vi har starkt fokus på ökad måluppfyllelse och en god värdegrund och studiero. Vi arbetar för en nolltolerans för kränkningar och mobbing på skolan. På vår skola ska varje pedagog arbeta för att inkludera eleverna i en positiv lärmiljö.

Vi arbetar med studiestöd i form av språkassistenter och en studieverkstad i matematik och svenska. Alla elever i åk 6 har tillgång till egen Ipad vilket medför att mycket undervisning och uppgifter sker digitalt vilket medför snabbare återkoppling till eleverna.

Bemanning

Lärartjänster

Elevassistenter

Antal elever

Antal elever/lärare

Skola

26,5

4,2

347

13,0

Analys verksamhet

Vi har lyckats väl med arbetet i studieverkstan. Där har pedagogerna haft ett nära samarbete med ämneslärarna för att anpassa undervisningen till de elever som deltagit där. Vi har även haft extra studiestöd efter skoltid med de elever som räknas som nyanlända där de på sitt språk har kunnat får ämneskunskap för att nå längre i sin måluppfyllelse. Antalet in och utflyttningar har varit stort och många klasser är mycket stora. Vi har därför behövt sätta in extra stöd i form av hemspråkslärare och lärarassistenter. Skolan har just nu ca 45 % -50 % elever som har svenska som andraspråk. under vårterminen har vi haft närmare 40 in och utflyttningar vilket medför stor oro och bristande stabilitet i klasserna så kamrater plötsligt utan förvarning byter skola och att en ny elev börjar hos oss. Under hösten har inflyttningen fortsatt. Under 2017 har vi kartlagt 20 nyanlända elever.

Under året har vi haft en del sjukskrivningar som vi inte kunnat påverka. Detta har medfört extra kostnader i from av vikarietillsättning för att verksamheten ska fungera. De som arbetat har fått ta ett stort ansvar och arbetsbelastningen har varit mycket hög för några lärare.

Höstterminen har varit stabilare när det gäller personal. Vi saknar en del behörigheter än men har folk på plats till eleverna. Vi har sett att många elever i åk 6 inte når målen i matematik och svenska. Vi arbetar nu med fullt fokus på att lyfta dessa elever så långt det bara går och hittills så ser vi att vi kommer kunna rädda upp ett antal betyg i ämnet vilket är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Måluppfyllelse

Ämnesprov årskurs 3

Svenska

Matematik

Godkänt

79%

74%

Ämnesprov avser nationella prov vårterminen 2019, andel elever som har godkänt i alla delprov.

Resultat årskurs 6

Svenska

SvA

Matematik

Engelska

Meritpoäng

Ämnesprov

96%

50%

64%

72%

 

Betyg

89%

35%

73%

66%

189

Ämnesprov avser nationella prov Vt. 19, andel elever som har godkänt i alla delprov. Betygsresultat åk 6 vt 2019. Betyg Sv/SvA tillsammans är 71%.

Analys måluppfyllelse
Vi arbetar mycket med värdegrund och studiero vilket vi börjar se resultat av. Vi kan se färre incidentrapporter och färre konflikter. De konflikter som uppstår tas snabbt omhand och reds ut med alla berörda. Vi har ökat måluppfyllelsen i engelska vilket är positivt. Däremot ser vi fortsatta problem kring måluppfyllelsen i matematik och svenska. Återkommande rapporter om läget kring måluppfyllelsen ska göras och en analys kring läget. Vi kommer i början av läsåret lägga upp en handlingsplan för hur vi arbetar framåtsyftande i matematiken. Att kunna ringa in de delar som brister och se över våra arbetssätt.

Personalen kommer fortsätta arbetet med språkstärkande arbetssätt för att på ett bättre sätt kunna möta alla elever. Vi kommer även att lägga fokus på vår utbildning kring att undervisa alla elever trots olika förutsättningar. Vi arbetar med att få tillgängliga lärmiljöer i klassrummet. Vi har några elever med anpassad studiegång vilket vi arbetar med att kunna hitta modeller och arbetssätt för att få tillbaka dessa elever i ordinarie skolverksamhet. Några elever har dessutom behov av extra personalstöd för att kunna fungera i sitt sociala samspel.

Vi har från hösten avvecklat vår förberedelseklass och riktar stödet mer rakt ut i klass med form av språkassistenter. Dessutom arbetar vi mer effektivt med svenska som andraspråk då vi kartlagt alla dessa elever och delat in dem efter nivå och bildat grupper utifrån detta. i dagsläget är 17 sådana grupper igång på skolan. Detta har medfört att jag utökat Sva tjänsten med 50 % för att kunna ge dessa elever den undervisning de har rätt till.

Framtid
Vi har många elever med svenska som andraspråk som kräver extrastöd i form av språkstödjare som kan ge dem förkunskaper i ämnet på sitt modersmål. Idag har vi mestadels arabisktalande elever och detta behov klarar vi i nuläget att tillgodose, men vi ser även en ökning av andra språkgrupper. Under hösten har jag tillsatt 50 % språkstöd i Dari då det kommit ca 15 nya elever med detta språk.

Vi kommer aktivt att arbeta för att få igång ett språkstärkande arbetssätt i klassrummen. Detta utifrån den fortbildning vi haft internt på skolan utifrån litteratur och handledning. Behovet av Sva har ökat kraftigt och behöver utökas för att kunna tillgodose behovet. Vi har även många elever med språkstörningar och andra funktionshinder vilket medför behov av extra stöd för att klara målen. En del extra material behövs också köpas in till dessa elever.

Vi kommer under kommande läsår att genomgå en gemensam utbildning kring inkluderande lärmiljöer som är en utbildning från SPSM. Lärarna kommer dessutom att genomgår gemensamma utbildningsdagar i ämnet "barn som väcker funderingar". Jag tror att det är en bra satsning då många pedagoger saknar erfarenhet av att själva kunna planera och genomföra lektioner med elever med olika förutsättningar. Vi behöver också vara vaksamma på att ALLA elever får det de behöver. Detta gäller även de elever som har goda kunskaper och vill nå längre i sin utveckling. Oro kring rekryteringsbehovet av behörig personal.

Sidan uppdaterades 22 november 2023