Översiktsplanering

Alla kommuner ska enligt Plan- och Bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Den ska omfatta hela kommunen och visa huvuddragen för hur mark och vatten ska användas i framtiden.

I översiktsplanen anges också vilka förutsättningar som gäller för att kunna bygga i kommunens olika områden. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

För delar av kommunen kan upprättas fördjupade översiktsplaner, som mer detaljerat anger hur mark och vatten ska användas i framtiden. Fördjupade översiktsplaner finns för några tätorter.

För Melleruds kommun gäller en översiktsplan som antogs 2010. En gång per mandatperiod ska Kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet, enligt PBL kap 4 § 14. Kommunen har utvecklat politiska mål i ”strategisk utvecklingsplan” som ska ligga till grund för bland annat översiktsplanen.

För mer information kontakta Stadsarkitekt Jan Skeppstedt, telefon 0530-181 69 (obs arbetar onsdagar).

 

Melleruds kommun översiktsplan

Sidan uppdaterades 18 oktober 2021