Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Denna  kan likna kommunstyrelsens roll i kommunen med den som regeringen har på det nationella planet. Uppgiften är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter. Det betyder att det är kommunstyrelsen som ansvarar för den strategiska planeringen av Melleruds kommun, den kommunala servicen, verksamheten och ekonomin i kommunens nämnder och företag, utvecklingen av den kommunala demokratin, kommunens juridiska verksamhet och den centrala informationsverksamheten. Kommunstyrelsen yttrar sig alltid i alla frågor som ska beslutas i fullmäktige.

Kommunstyrelsen övervakar att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt för verksamhet och ekonomi efterlevs och att den löpande förvaltningen i kommunen handhas rationellt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen övervakar också att kommunen fullgör de uppgifter som enligt lag och författning åligger kommunen att sköta.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och lika många ersättare valda av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer också kommunstyrelsens ordförande samt en förste och en andre vice ordförande vilka tillsammans utgör kommunstyrelsens presidium. 
 
Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Kommunstyrelsen biträds av kommunstyrelseförvaltningen för fullgörandet av sina arbetsuppgifter.

Sidan uppdaterades 22 mars 2022