Ansök om planbesked

Du som vill göra en åtgärd som kan kräva att en detaljplan behöver göras, upphävas eller förändras har rätt att begära ett planbesked. Du ansöker om planbesked genom att fylla i en blankett.

Tidig förfrågan

Innan du ansöker om planbesked rekommenderar vi dig att kontakta plan- och byggenheten för en tidig förfrågan. Du kan då innan du lägger ner för mycket tid i ansökningshandlingarna, få en tidig bedömning om möjligheterna med din tänkta ansökan. En tidig förfrågan är avgiftsfri.

Ansökan om planbesked

En begäran om planbesked gör du genom att fylla i en ansökan om planbesked.

Klicka här för att komma till ansökan.

I din ansökan är det viktigt att tänka på följande:

 • Beskriv ändamålet med det du vill göra
 • Bifoga karta ska som visar vilket område som berörs
 • Samtliga markägare inom aktuellt område måste godkänna ansökan för att den ska kunna behandlas
 • Om åtgärden gäller byggnader ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort. Till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda. Gärna en enkel situationsplan

Du har rätt till ett beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till byggnadsnämnden. När fullständig ansökan skickats in får du en bekräftelse med information om tidplan och namn på vem som är handläggare för ärendet.

Handläggaren utreder ärendet. Bland annat genom att se till kommunens översiktsplan, klicka här för att komma till översiktsplanen, och platsens förutsättningar. Handläggaren tar fram ett underlag för beslut och ett förslag till beslut som skickas till byggnadsnämnden. Beslut om planbesked tas sedan av byggnadsnämnden. Efter nämndsmöte skickas beslutet ut till den sökande.

Om du får ett positivt planbesked meddelas den uppskattade tiden planarbetet kommer att ta samt när planarbetet kan starta. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörja. Läs mer om hur den fortsatta planprocessen går till under länken Hur gör man en detaljplan, i menyn.

Om ett planarbete inte kommer att påbörja kommer skälen för detta att anges i planbeskedet.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga.

Avgift för planbesked

Allt planarbete bekostas alltid av den sökande. Avgift för ett positivt planbesked baseras på tidsersättning enligt fastställd taxa. Se nedan.

Vid negativa planbesked (avslag, avvisning och avskrivning) utgår tidsersättning för nedlagt tid.

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtligaföljande kriterier:

 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny-eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny-eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.

 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.

 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Avgift enkel åtgärd
200 x mPBB (57,3 år 2024) = 11 460 kronor eller tidsersättning

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Avgift medelstor åtgärd
300 x mPBB (57,3 år 2024) = 17 190 kronor eller tidsersättning

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något avföljande kriterier:

 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000m2bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20000m2markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.

 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Avgift stor åtgärd
400 x mPBB (57,3 år 2024) = 22 920 kronor eller tidsersättning

Avgift för detaljplan

Prisexempel exkl. utredningar, ritningar m.m. (ungefärliga kostnader)

 • En mindre ändring eller liknande: 75 000 - 200 000 kronor.
 • En detaljplan för mindre projekt: 200 000 - 500 000 kronor.
 • En detaljplan för större projekt: 500 000 - 1 miljon kronor.
Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Sidan uppdaterades 17 januari 2024