Hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen ansvarar för primärvård och all sjukhusvård.

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar, hemsjukvård i ordinärt boenden och i särskilda boendeformer samt rehabiliteringsinsatser.

Hemsjukvård

Hemsjukvård betyder att sjukvård utförs i hemmet, det vill säga i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Vården som bedrivs är allt från enkel sjukvård till vård som annars skulle kräva sjukhusvård och omfattar alla åldersgrupper samt även i livets slutskede.

I verksamheten finns olika yrkeskategorier (sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och administrativ personal). Genom en sammanhållen organisation och att det finns läkare knuten till verksamheten finns det mycket goda förutsättningar att vårda svårt sjuka i hemmet.

Inkontinenshjälpmedel provas ut av sjuksköterskor inom hemsjukvårdens verksamhetsområde samt på det särskilda boendet Bergs.

Rehabilitering

Kommunrehab består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och hjälpmedelstekniker.

Kommunrehab kan hjälpa dig som bor i kommunens särskilda boenden eller är inskriven i kommunens hemsjukvård.

Kommunrehab bedömer behov av, provar ut och förskriver individuella hjälpmedel samt behov av träningsinsatser.

Du som har funktionsnedsättning har rätt till ekonomiskt bidrag för att anpassa bostaden för att kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Detta regleras i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm.
Kommunens arbetsterapeuter kan hjälpa dig med intyg och förslag till åtgärder.

Korttidsboende

Ett boende för dig som under en kortare tid behöver stöd utifrån ett biståndsbeslut, rehabilitering efter sjukhusvistelse, avlastning för anhöriga och inför verkställighet av beslut gällande särskilt boende.

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling till exempel hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Länk till patientnämndens hemsida där du finner mer information: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/Patientnamnden/

Kontakta oss

Malin Callh
Enhetschef Hemsjukvården
E-post: malin.callh@mellerud.se
Telefon: 0530-183 68

Maria Sjöström
Demenssjuksköterska
E-post: maria.sjostrom@mellerud.se
Telefon: 0530-183 52

Ann-Charlotte Östlind
Enhetschef Kommunrehab och Fagerlids korttider
E-post: ann-charlotte.ostlind@mellerud.se
Telefon: 0530-183 38

Besöksadress:

Odengatan 34
464 33 Mellerud

Sidan uppdaterades 11 oktober 2021