Ansökan serveringstillstånd

Logotyp

Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang om du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker.
Säffle och de fem Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål har gemensam handläggning av serveringstillstånd för alkoholdrycker samt för tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning, Alkoholhandläggaren svarar också på remisser från Lotteriinspektionen avseende värdeautomatspel.

Alkohollagens regler styr hur servering av alkoholdrycker får ske. Syftet med reglerna är att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig t.ex. berusningsdrickande, allt för tidig alkoholdebut och olägenheter såsom ordningsstörningar. Tillstånd att servera alkoholdrycker ges av den nämnd som kommunfullmäktige beslutar. En utgångspunkt för Dalslandskommunerna är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

Det är också kommunen som tillsammans med Polisen är tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen följs. Kommunen har tillsammans med polismyndigheten även tillsynsansvaret när det gäller försäljning av folköl och tobak vilket framförallt syftar till att förhindra försäljning till underåriga.

I Dalsland och Säffle ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till människors trygghet och hälsa.

Behöver du tillstånd för att servera alkohol?

Skulle det vara så att tillställningen bedöms vara offentlig behövs serveringstillstånd för att personerna ska få dricka alkohol, detta även om alkoholen är medtagen av personerna själva, 2 kap 18 § Ordningslagen. Även om tillställningen inte skulle vara att bedöma som offentlig, krävs det som huvudregel serveringstillstånd för alkohol, vilket framgår av 8 kap 1 § 1 st Alkohollagen. Det finns dock undantag för när tillstånd inte behöver ges, vilket framgår av 8 kap 1 a § Alkohollagen.

Serveringstillstånd krävs inte för servering som sker:

 • utan vinstintresse,
 • i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker,
 • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer och
 • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Alla fyra punkter här ovanför måste vara uppfyllda för att serveringen ska få ske utan tillstånd.

Du ska vara lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden. Du ska inte ha skulder till samhället i form av skatter eller avgifter. Du bör heller inte ha begått några brott som kan påverka din möjlighet till serveringstillstånd. Du ska ha kunskap om alkohollagen och kunna visa detta genom godkänt kunskapsprov.

Din restaurang ska vara säker ur brandsynpunkt, ha tillräckligt många sittplatser och vara överblickbar. Restaurangen ska ha ett eget kök och erbjuda en varierad meny. Vid tillfällig alkoholservering är kraven på lokal och matutbud något lägre.

Din ansökan kan avslås av alkoholpolitiska skäl även om övriga krav är uppfyllda.

Olika typer av serveringstillstånd

PERSONLIG LÄMPLIGHET

För att få ett stadigvarande serveringstillstånd krävs att samtliga personer med betydande inflytande i bolaget/företaget/föreningen är lämpliga att utöva verksamheten. Det innebär att personer dömda för vissa brott inte kan få serveringstillstånd. Serveringstillstånd får inte heller ges till sökande som missköter sin ekonomi. Om den sökande driver andra företag eller bolag kontrolleras också dessa i lämplighetsbedömningen.

Det krävs att den sökande har goda kunskaper i alkohollagen. Detta bevisas genom att personen får göra ett prov hos kommunen. Du är välkommen att kontakta tillståndshandläggaren om du vill boka tid för provet.

MAT

För att få servera alkoholdrycker krävs att det finns ett kök på serveringsstället. Matutbudet ska vara varierat och det räcker inte att enbart servera smörgåsar eller färdigrätter som värms i micron. Caféer och gatukök kan inte få serveringstillstånd enligt alkohollagen. Efter kl. 23.00 går det bra att enbart erbjuda ett mindre antal enklare maträtter.

SERVERINGSANVARIG

Tillståndshavaren ska ha uppsikt över hela serveringsytan och se till att inga minderåriga personer serveras alkoholdrycker samt att det inte finns några märkbart berusade personer i lokalen. Tillståndshavaren får utse serveringsansvariga personer att göra den uppgiften men är alltid ytterst ansvarig själv. Serveringsansvariga personer måste vara lämpliga för uppgiften och ha fyllt 20 år. De serveringsansvariga personer tillståndshavaren utser ska anmälas till kommunen.

FINANSIERING

För att få serveringstillstånd för en ny verksamhet krävs att du kan visa hur finansieringen av köpet av bolaget eller restaurangen har gått till. Alla handlingar som visar hur pengar för köpet har överförts ska bifogas ansökan. Det är viktigt att visa att pengarna som använts vid köpet inte är så kallade svarta pengar. Den ekonomiska delen i utredningen kan ibland vara ganska omfattande. Vi behöver veta varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Det innebär att du behöver uppvisa eller styrka hur finansieringen av verksamheten har gått till. För mera information om finansieringen klicka här.

KUNSKAP

För att få serveringstillstånd krävs att tillståndshavaren klarar ett kunskapsprov om alkoholservering. Det är Folkhälsomyndigheten som har gjort provet, men du skriver provet hos kommunen. Du kan göra provet på svenska, engelska, franska eller arabiska. Om du inte kan något av dessa språk, eller om du har läs- eller skrivsvårigheter (detta måste styrkas), kan du göra provet muntligt. Du kan då få göra provet med en auktoriserad tolk som bokas av tillståndsenheten.

VILLKOR

När kommunen beviljar ett serveringstillstånd kan det villkoras. Till exempel kan kommunen kräva att serveringsstället har ordningsvakter på plats under vissa tider.

STÖRNINGAR

Om serveringen kan medföra störningar kan kommunen vägra serveringstillstånd även om alla andra förutsättningar är uppfyllda.

Om du vill göra tillfälliga förändringar gällande ditt serveringsställe ska du skicka in en ansökan. Det kan till exempel handla om att ändra öppettiderna, servera två timmar extra någon kväll, utöka med catering eller kanske utöka serveringsytan.

Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten handlar om allt ifrån stora till små festivaler och enstaka evenemang. Följande riktlinjer gäller för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten:

•Alkoholserveringen ska ingå i ett seriöst evenemang. Stor återhållsamhet bör gälla vid arrangemang som riktar sig främst till ungdomar. När det gäller idrott och alkoholservering ska en riskbedömning göras vid varje tillfälle och en allmän princip bör vara återhållsamhet. Erfarenheter på detta område visar att det i huvudsak är vid inhemska fotbollsmatcher som alkoholrelaterat våld har förekommit mellan olika supportergrupper. Även internationella fotbollsmatcher kan innebära avsevärda risker och en bedömning bör göras i varje enskilt fall.

 • Sökanden ska ha beviljats rätt att disponera markytan/lokalen.

 • Kommunens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda.

 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna tillhandahållas.

 • Serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser och acceptabla avgränsningar. Som huvudprincip gäller att serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta av en tillståndshavare. Avsteg från detta kan göras om Polismyndigheten bedömer att gemensam serveringsyta inverkar positivt på ordningsläget.

 • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.

 • De personer som ska ansvara för serveringen (serveringsansvariga) ska vara lämpliga för uppgiften.

 • Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig. Dessa krav omfattar även festivalarrangör på grund av dennes betydande inflytande över festivalens bedrivande.

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse i företag, förening eller sammanslutning där arrangören i förväg kan ange vilka som kommer att delta. Det gemensamma intresset ska avse något mer än den tillställning där servering ska ske. Sökanden redovisar tillställningens art och till vem servering ska ske samt bifogar gästlista.

Vid bedömning om ett sällskap anses vara slutet eller inte beaktas följande:

 • hur man blir medlem

 • om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet, t ex ett gemensamt intresse

 • omfattningen av det slutna sällskapet

 • utformningen av eventuell annonsering. Annonseringen får inte rikta sig till allmänheten.

  Vid varje serveringstillfälle ska arrangören i förväg veta vilka som ska delta, t ex genom anmälan. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning.

  Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig. Underlaget för denna prövning är för förening dess stadgar, verksamhetsberättelse och styrelsesammansättning. Protokoll som visar styrelsens aktuella sammansättning (namn och personnummer) samt vem som tecknar föreningen ska redovisas. Härutöver krävs att föreningen aktivt bedriver ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten är eller kommer att antas bli bestående, den ska ha varit igång minst ett år. För ett företag är underlaget registreringsbevis.

  Tillfällig servering till slutna sällskap ställer samma krav på matutbud och dryck som tillfällig servering till allmänheten. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas vilket dokumenteras i samband med ansökan. Kraven på den som ska vara serveringsansvarig kan dock ställas något lägre.

  Priset för alkoholdrycker får inte understiga inköpspriset, och ett skäligt pålägg ska läggas till inköpspriset.

Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap och vill servera alkohol måste ha ett stadigvarande serveringstillstånd för catering i den kommun där serveringen ska ske.

En förutsättning för catering av alkohol är att det sker på beställning av en privatperson eller företag som är huvudansvarig för arrangemanget. Är det istället du som tillståndshavare som arrangerar ett evenemang för slutna sällskap eller allmänhet som exempel julbord, ska du söka ett tillfälligt tillstånd till allmänheten eller tillfälligt tillstånd till slutet sällskap beroende på omständigheterna. 

Om du beviljats serveringstillstånd ska du anmäla i vilken lokal serveringen ska ske och intyga att lokalen är brandsäker. Kravet på brandsäkerhet gäller inte vid servering i privata lokaler, till exempel privata hem och liknande. För mer information om brandsäkerhet kontakta räddningstjänsten.

För att kunna få ett serveringstillstånd till din cateringverksamhet måste du ha ett eget kök för matlagning. Det är samma krav på kök och matutbud som för restauranger. Enda skillnaden är att du inte behöver ha ett kök i varje kommun där du söker serveringstillstånd.

Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker enligt 8 kap 6 och 7 §§ AL kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod. Anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att:

1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller

2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.

Tillståndshavare som avses i första stycket ska göra en anmälan till kommunen innan evenemanget äger rum (8 kap 6 § AL).

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.

Tillstånd för pausservering får meddelas utan att kravet på att lagad eller på annat sätt tillredd mat uppfylls. Servering får dock endast ske under pauser i föreställningen i foajé till teater eller konsertlokal. Särskild restriktivitet ska gälla vid beviljandet av dessa tillstånd då det gäller ungdomsarrangemang. Endast verksamheter som huvudsakligen vänder sig till en publik över 20 år kan erhålla serveringstillstånd. För teater eller konsertlokal som saknar etablerad permanent verksamhet kan endast tillstånd meddelas för enstaka tillfälle eller för tidsperiod då gästspel förekommer.

Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt alkohollagen iakttas under den tid han/hon bedriver servering där.

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får servering av alkoholdrycker ske på hotellrummet. På sådant hotell får även servering från minibar på hotellrummet ske.

I Ordningslagen finns grundläggande regler om uteserveringar. Alkoholservering på uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan samma regler som vid bedrivande av alkoholservering i övrigt gäller även vid uteservering. För uteservering ska förutom serveringstillstånd även upplåtelsetillstånd för tomtmark föreligga. Serveringsytan ska utgöras av sittplatser vid bord på en fysiskt avgränsad yta i anslutning till restaurangen. Serveringstillstånd för uteservering kan normalt sett följa restaurangens ordinarie öppettider, dryckesslag och andra bestämmelser. Om det finns närboende begränsar kommunen öppettiderna på uteserveringen för att minska risken för att störningar från verksamheten uppkommer.

Tillstånd för så kallade satellitserveringar (uteserveringar som inte ligger i nära anslutning till restaurangen eller med en mellanliggande bilväg) beviljas inte.

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär att det blir förbjudet att röka på flera platser utomhus dit allmänheten har tillträde. Till exempel entréer, uteserveringar, lekplatser, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning som vattenpipor. Dessutom införs tillståndsplikt för att få sälja tobaksvaror.

Nya rökfria utomhusmiljöer

Sedan tidigare är lokaler dit allmänheten har tillträde rökfria. Den 1 juli blir fler allmänna platser och utomhusmiljöer dit allmänheten har tillträde rökfria. Till exempel uteserveringar, lekplatser, entréer, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning.

Rökförbudet omfattar alla former av cigaretter, cigariller och cigarrer. Med den nya lagen utvidgas det även att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning som vattenpipor.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlad information och frågor och svar (FAQ) om den nya lagen.

Den som störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska i första hand ta upp det med fastighetsägaren eller den som är verksamhetsansvarig.

Fastighetsägare och verksamhetsansvariga svarar för efterlevnad

Du som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att miljöerna hålls rökfria. Du ansvarar för att:

 • Genom skyltning tydligt informera om rökförbudet. Länsstyrelsen har tagit fram varianter på informationsskyltar om rökförbudet. Fastighetsägare och verksamhetsansvariga är välkomna att använda myndighetens malldokument när de ska beställa egna informationsskyltar.
 • Ta bort askkoppar och liknande från entréer och inom miljöer som ska hållas rökfria, så att inte besökare tror att de får röka där.

Om någon, trots tillsägelse, röker på en plats där det inte är tillåtet, har du rätt att be personen lämna platsen.

OLIKA POLISTILLSTÅND:  Det kan bli dyrt om du inte söker tillstånd hos Polisen. Sök om du tänker ha tillfälliga tillställningar, danstillställning, mässor eller sätta upp en uteservering.  Däremot om du har trubadurkväll där det inte är dans, behöver du inte anmäla, men räknar du med många besökare är det bra om polisen får kännedom om det. 
Länk till mera information.

Kontakta oss

Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet
E-post: alkohol.tobak@dalsland.se

Jeanette Krafft
Alkohol- och tobakshandläggare
E-post: jeanette.krafft@mellerud.se
Telefon: 0530-181 46

Daniel Berglöv
Alkohol- och tobakshandläggare
E-post: daniel.berglov@mellerud.se
Telefon: 0530-181 60

Sidan uppdaterades 22 mars 2024