Ansökan om tobakstillstånd/anmälan om folköl och e-cigaretter

Logotyp

Säffle och de fem Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål har gemensam handläggning och tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning.

 

Tobaksfria nikotinprodukter
Den 21 juni förväntas riksdagen besluta om en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter.

När beslut har tagits av riksdagen kommer vi att uppdatera denna sida med mera information samt anmälningsblanketter.

 

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär att det blir förbjudet att röka på flera platser utomhus dit allmänheten har tillträde. Till exempel entréer, uteserveringar, lekplatser, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning som vattenpipor. Dessutom införs tillståndsplikt för att få sälja tobaksvaror.

Nya rökfria utomhusmiljöer

Sedan tidigare är lokaler dit allmänheten har tillträde rökfria. Den 1 juli blir fler allmänna platser och utomhusmiljöer dit allmänheten har tillträde rökfria. Till exempel uteserveringar, lekplatser, entréer, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning.

Rökförbudet omfattar alla former av cigaretter, cigariller och cigarrer. Med den nya lagen utvidgas det även att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning som vattenpipor.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlad information och frågor och svar (FAQ) om den nya lagen.

Den som störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska i första hand ta upp det med fastighetsägaren eller den som är verksamhetsansvarig.

Fastighetsägare och verksamhetsansvariga svarar för efterlevnad

Du som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att miljöerna hålls rökfria. Du ansvarar för att:

 • Genom skyltning tydligt informera om rökförbudet. Länsstyrelsen har tagit fram varianter på informationsskyltar om rökförbudet. Fastighetsägare och verksamhetsansvariga är välkomna att använda myndighetens malldokument när de ska beställa egna informationsskyltar.
 • Ta bort askkoppar och liknande från entréer och inom miljöer som ska hållas rökfria, så att inte besökare tror att de får röka där.

Om någon, trots tillsägelse, röker på en plats där det inte är tillåtet, har du rätt att be personen lämna platsen.

Frågor och svar om den nya lagen hittar du här

Ansök om tobakstillstånd

Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak. Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Det kostar pengar att ansökan om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en årlig tillsynsavgift.

Information om ansökan

För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Du ansöker om tillståndet hos Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet blanketter hittar du här, förutom en ansökan ska du även lämna in ett egenkontrollprogram, Att du har ett genomarbetat och anpassat egenkontrollprogram är en stor del i vår bedömning av din verksamhet. Om ditt egenkontrollprogram inte uppfyller lagens krav så kan du få ett tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Kravet på tillstånd när du säljer tobak började gälla den 1 juli 2019.

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd så kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du fortsätta att sköta dig. Du måste sköta din bokföring, betala dina skatter i tid och inte begå brott.

Den ekonomiska delen i utredningen kan ibland vara ganska omfattande. Vi behöver veta varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Det innebär att du behöver uppvisa eller styrka hur finansieringen av verksamheten har gått till. För mera information om finansieringen klicka här.

 

Anmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter

För att anmäla försäljning av folköl och e-cigaretter ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett och egenkontrollprogram till kommunen. Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas, blanketter finns till höger under alkoholhandläggning. Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen. Vid ägarbyte av butiken ska också detta anmälas till kommunen, eftersom rätten att sälja produkterna inte automatiskt följer med den nya ägaren.

För att få lov att sälja folköl måste man ha:

 1. Registrerat företag, en förening eller stiftelse. Företaget kan vara enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag och ska vara registrerat hos skattemyndigheten. Föreningar och stiftelser måste vara registrerade och ha ett organisationsnummer.
 2. Egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att ta fram och skriva ner de rutiner som gäller vid försäljning vid det specifika försäljningsstället. Egenkontrollprogrammet skall finnas i lokalen. Blanketter för programmet finns att hämta på länken till höger.
 3. Dekal i butiken om åldersgräns för köp. Det ska finnas en dekal som anger vilken åldersgräns som gäller vid försäljning av folköl. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker. En bra skyltning om åldersgränsen i butiken sänder en tydlig signal till ungdomar under 18 år att butiken kommer att kontrollera åldern vid köp.
 4. Marknadsföring och reklam som följer lagstiftningen. Enligt denna får reklamen inte vara påträngande, uppmanande eller uppsökande.
 5. Matutbud vid försäljning av folköl. För att få sälja folköl i butik krävs ett någorlunda brett sortiment av matvaror. Det ska då finnas ett antal produkter från olika grupper av livsmedel som t ex mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta matvaror.

Försäljningsregler för folköl

 • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer folköl är skyldig att förvissa sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
 • Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl får inte säljas om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
 • Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen.
 • Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att det kan visas upp vid tillsynsbesök.

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen.

Alla försäljningsställen av folköl och e-cigaretter får minst ett tillsynsbesök per år från Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland. Syftet med besöket är att informera om de regler som gäller vid försäljning, kontroller att reglerna följs samt stödja butiksägare att klara de krav som ställs i lagen. Ägare eller butiksansvarig är ansvariga för att personalen blir utbildade i försäljningsreglerna och de rutiner som tagits fram.

Den som bedriver försäljning av folköl och e-cigaretter ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av folköl och e-cigaretter. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljningen sker.

Blanketter:

PDF-dokument Egenkontrollprogram folköl

PDF-dokument Egenkontrollprogram e-cigaretter

Kontakta oss

Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet
E-post: alkohol.tobak@dalsland.se

Jeanette Krafft
Alkohol- och tobakshandläggare
E-post: jeanette.krafft@mellerud.se
Telefon: 0530-181 46

Daniel Berglöv
Alkohol- och tobakshandläggare
E-post: daniel.berglov@mellerud.se
Telefon: 0530-181 60

Sidan uppdaterades 9 juni 2022