Ändring av Stadsplanen för östra delen av Melleruds köping

Planskede

Planskede: Bearbetning av handling inför antagande

Förslag till ändring av stadsplan för

Kvarteren Staren, Korpen och Tjädern, Mellerud

Förslaget har varit på samråd under tiden 2023-07-04 – 2023-07-21.

Förslaget har varit på granskning under tiden 2024-01-15 – 2024-02-04.

Förslaget kommer nu att bearbetas om till en antagandehandling utefter de inkomna yttrandena i granskningen. Om inkomna yttranden inte innebär för stor förändring av förslaget kommer förslaget att tas upp i byggnadsnämnden för antagande.

Syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra för exploatering och öka byggrätten på befintliga fastigheter för att möta dagens bostadsbehov i Mellerud.

För att kunna bevilja nya bygglov på fastigheterna Korpen 1 och Tjädern 1 och möjliggöra för ytterligare flerbostadshus på fastigheterna Staren 14–17, behöver den befintliga bebyggelsen vara planenlig, vilket den inte är idag. Kvartersmarken behöver utökas och byggrätten ökas. I samband med planläggningen skyddas de kulturhistoriskt värdefulla radhusen på fastigheterna Korpen 1 och Tjädern 1 genom varsamhetsbestämmelser. Den ursprungliga planens huvudsyfte, bostadsbebyggelse, kvarstår.

Förslaget till ändring av stadsplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

Planen tas fram med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).

GRANSKNINGSHANDLINGAR
Planhandlingar

pdf 1. GRA Plankarta

pdf 2. GRA Planbeskrivning

pdf Samrådsredogörelse

Fastighetsförteckningen  (Publiceras inte på internet)

Övriga handlingar

pdf UTR Geotekniskt PM

pdf UTR Skugganalys

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Suzanne Håkansson
Enhetschef, Plan- och byggenheten
E-post: suzanne.hakansson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 12

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Sidan uppdaterades 13 februari 2024