Melleruds Resecentrum m.m.

Planskede

Planskede: Samråd

Ny detaljplan för

Melleruds Resecentrum m.m.

Området omfattas av flera befintliga Stads- och detaljplaner från 1924–1992. Syftet med en ny planläggning är att ta fram en detaljplan som är mer ändamålsanpassad efter dagens behov och krav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att utveckla området. Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska särskilt beaktas i planen. Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska skyddas.

Detaljplanen tas fram med ett så kallat standardförfarande i enlighet med
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Förslaget till detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.

SAMRÅDSHANDLINGAR
Planhandlingar

pdf 1. SAM Plankarta Resecentrum

pdf 2. SAM Planbeskrivning Resecentrum

Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)

Övriga handlingar:

PDF-dokument Trafikbullerutredning

PDF-dokument Miljöhistorisk Inventering + Bilaga 1

PDF-dokument Riskutredning, Farligt Gods + Bilaga

PDF-dokument Trafikutredning + Bilaga

PDF-dokument Geoteknik Utredning (PM + MUR)

PDF-dokument Kulturhistorisk Byggnadsinventering (utdrag)

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Sidan uppdaterades 17 januari 2024